نسخه های - WHMCS

نسخه Whmcs 7.7.1

- محیط مدیریت فارسی
- محیط کاربری فارسی
- قالب مدیریت راستچین
- قالب بخش کاربری راستچین
- شمسی ساز بخش کاربری